PRAVIDLA


PRAVIDLA

rekreačního aréalu Jastrzębia Marina, ul. Kuracyjna 13A v Jastrzębia Góra

Tyto pravidla vymezují předmět poskytování služeb, pravidla pobytu v areálu a odpovědnost za nedodržování ustanovení těchto Pravidel. Pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena prostřednictím rezervace a / nebo provedením platby za pobyt. Plněním výše uvedených činností Host potvrzuje, že si přečetl Pravidla a přijímá podmínky v nich obsažené. Pravidla se vztahují na hosty a doprovodné osoby pobývající v areálu. Majitel areálu neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pravidel a předpisů obsažených v Pravidlech.

 1. Host může provést rezervace prostřednictvím webové stránky www.jastrzebiamarina.pl, přes internetové cestovní portály, kde byla vydána nabídka aréalu nebo telefonicky na číslech: +48 505 065 777, +48 698 646 360 (pon.-nd. 8:00 - 21:00), za kterou je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% z ceny převodem na bankovní účet. Platba zálohy je potvrzením provedené rezervace. Zbývající část za pobyt lze uhradit bankovním převodem na bankovní účet před zahájením pobytu nebo v hotovosti na místě.
 2. V případě zkrácení pobytu hostem, zaplacený poplatek je nevratný.
 3. Host je povinen se ubytovat ihned po příjezdu do aréalu. Host je povinen předložit dokument s fotografií, aby potvrdit svou totožnost. Host hlásí další osoby, které budou v aréalu registrovány spolu s sebou poskytnutím údajů jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště.
 4. V rozsahu osobních údajů hostů registrovaných v objektu, objekt neposkytuje žádné informace třetím stranám a uplatňuje politiku ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
 5. Pobyt v areálu začíná v 15:00 v den příjezdu a trvá do 10:00 v den odjezdu.
 6. V době ubytování se host stává osobou, která je materiálně zodpovědná za vybavení a stav pronajatého domku. Vady identifikované bezprostředně po ubytovaní hosta je třeba oznámit majiteli zařízení do 24 hodin od doby ubytování.
 7. K dispozici je bezplatné parkoviště vybavené automatickou branou. Majitel objektu neodpovídá za vozidla ponechaná v areálu a za majetek ve vozidlech.
 8. Každému domku je přiděleno jedno parkovací místo.
 9. Host je povinen použít domek pouze pro účely bydlení a nemůže ho převést na třetí osobu ani během pobytu placeného Hostem.
 10. Zásahy ze strany hosta nebo návštěvníka obecných pravidel veřejného pořádku a míru, například hraním hlasité hudby bez souhlasu majitele objektu, jakož i jakýmkoli jiným chováním narušujícím pobyt ostatních hostů, jakož i obecně považovaným za neslušné chování, jakož i nedodržováním klidu v noci mezí 22:00 až 6:00 hod. opravňuje majitele zařízení k okamžitému ukončení smlouvy.
 11. Host a doprovodné osoby jsou povinni dodržovat obecně uznávané zásady bezpečnosti a požární ochrany.
 12. V prostorách je zákaz kouření tabáku a elektronických cigaret. V případě porušení výše uvedeného zákazu hostem nebo návštěvníkem bude hostovi účtována pokuta ve výši 500 PLN.
 13. Osoby, které pobývají v areálu, odpovídají za škody způsobené jejich zaviněním. Z tohoto důvodu bude hostovi účtována částka vyplývající z ceníku zařízení tvořícího přílohu č. 1 těchto Pravidel nebo odpovídajících nákladů, které musí vlastník objektu ponést, aby se poškozené předměty / zařízení dostaly do původního stavu.
 14. Majitel objektu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení předmětů, které do areálu přivedl host nebo návštěvník. Majitel objektu rovněž neodpovídá za ztrátu peněz, cenných papírů, cenností nebo jiných předmětů.
 15. Host je povinen udržet a vrátit domek ve stavu, který zjistil při příjezdu.
 16. Osoby porušující pravidla budou muset opustit aréal bez náhrady.
 17. Osobní věci zanechané odcházejícím hostem budou zaslány na jejich náklady a riziko na adresu uvedenou hostem.
 18. Objekt poskytuje služby podle své kategorie. V případě výhrad a stížností týkajících se kvality služeb, host povinen je oznámit nejpozději jeden den po odbavení. Stížnosti podané v den odjezdu nebudou zohledněny. Majitel objektu neodpovídá za nepříjemnosti způsobené důvody, které jsou mimo jeho kontrolu, např. výpadky proudu, vody apod.
 19. Všechny možné stížnosti na nesprávné služby by měly být hlášeny přímo majiteli. Stížnosti po ukončení služby nebudou brány v úvahu.
 20. Host je povinen přečíst Pravidla hřiště.
 21. Pravidla objektu jsou vyhlášena zveřejněním na webových stránkách objektu.
 22. Host tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely rezervace a pobytu v zařízení v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (věstník zákonů 1997 č. 133, bod 883).


PRAVIDLA HŘIŠTĚ

 1. Hřiště pro děti je místem pro zábavu a relaxaci.
 2. Prvky hřiště jsou určeny pro děti od 3 do 12 let.
 3. Děti na hřišti by měly být pouze v péči rodičů nebo dospělých opatrovníků, kteří za ně nesou odpovědnost.
 4. Osoby pobývající na hřišti jsou povinny udržet pořádek.
 5. Prvky hřiště by měly být používány podle jejich účelu.
 6. Na hřišti je absolutní zákaz konzumace alkoholických nápojů, jiných stimulantů a kouření cigaret.
 7. Jakékoliv poškození prvků hřiště by mělo být nahlášeno Majiteli objektu.
 8. Osoby, které ničí vybavení dětského hřiště a jejich opatrovníci nesou finanční odpovědnost.


Tísňová čísla:

 • Policie 997
 • Ambulance 999
 • Městský stráž 986
 • Obecné tísňové číslo 112

Děkujeme za dodržování pravidel hřiště a přejeme Vám spoustu zábavy.

JASTRZĘBIA MARINA Team